هر روز!
هر روز!

اعطای تابعیت اعطای تابعیت به معنای آنست که یک شخص

اعطای تابعیت اعطای تابعیت به معنای آنست که یک شخص

اعطای تابعیت
اعطای تابعیت به معنای آنست که یک شخص خارجی که تابعیتِ یک دولت را ندارد، از آن دولت درخواست تابعیت کند و آن دولت نیز تابعیت جدید آن شخص را بپذیرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید