هر روز!
هر روز!

۳۰۰ کالری بیشتر بخورید نه ۳۰۰۰ کالری! ۳۰۰ کالری

۳۰۰ کالری بیشتر بخورید نه ۳۰۰۰ کالری! 
 ۳۰۰ کالری

۳۰۰ کالری بیشتر بخورید نه ۳۰۰۰ کالری!
۳۰۰ کالری بیشتر بخورید نه ۳۰۰۰ کالری! : ۳۰۰ کالری بیشتر بخورید نه ۳۰۰۰ کالری!
: ۳۰۰ کالری بیشتر بخورید نه ۳۰۰۰ کالری!
: این تست به شما درباره باورهای درست و غلط «بارداری» می گوید
به گزارش : : این آزمون برای هر خانمی لازم است چرا که ممکن است در یک مقطع زمانی در زندگی تصمیم به بارداری بگیرد پس لازم است خانم ها اطلاعات شان را در این زمینه افزایش دهند. آزمون بارداری ما ممکن است شما را در این زمینه راهنمایی کند...
وقتی باردارید هیچ چیزی نمی تواند حالت های هنگام صبح را از بین ببرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید