هر روز!
هر روز!

معمای ریاضی دنباله ای از هشت ها معمای ریاضی دنباله

معمای ریاضی دنباله ای از هشت ها 
 معمای ریاضی دنباله

معمای ریاضی دنباله ای از هشت ها
معمای ریاضی دنباله ای از هشت ها : معمای ریاضی دنباله ای از هشت ها
: معمای ریاضی دنباله ای از هشت ها
معما و تست هوش،معمای ریاضی
 
به گزارش آیا می توانید به کمک هشت عدد ۸، به عدد ۱۰۰۰ برسید؟ استفاده از هر نماد ریاضی در این رابطه مجاز است.
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
پاسخ معما: سؤالی که هفته پیش مطرح شده بود، پاسخ های زیادی داشت که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:
۸ + ۸ + ۸ + ۸۸ + ۸۸۸  ۸- (  (  ۸  /  (  ۸ + ۸ ) - (  ۸ + ۸ )  ۸  )  ۸ ) ۸.۸۸۸ /  ۸۸۸۸   ۸ - (  ۸ + ۸ )  ۸ + (  ۸ - ۸۸۸ ) ۸ / (  ۸۸۸۸-۸۸۸ )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید