هر روز!
هر روز!

معمای اعداد (معمای ریاضی) معمای اعداد (معمای ریاضی) : معمای

معمای اعداد (معمای ریاضی) 
 معمای اعداد (معمای ریاضی) : معمای

معمای اعداد (معمای ریاضی)
معمای اعداد (معمای ریاضی) : معمای اعداد (معمای ریاضی)
: معمای اعداد (معمای ریاضی)
یران :معمای اعداد, معما و تست هوش
بنا به گزارش : 1- عددی را بیابید که ۹ برابر بزرگتر از مجموع رقم هایش باشد.
************
2- در رابطه زیر به جای حروف X و Y عدد مناسب قرار دهید.
XX)Y = XYYX)
♦♦♦
♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
♦♦♦
پاسخ معما: 1- به کمک یک معادله دو مجهولی قابل حل است. بر همین اساس، پاسخ معما برابر با عدد ۸۱ است.
2- با صرف کمی وقت و دقت قابل حل است. بر همین اساس، X=1 و Y=3 است.
منبع:zoomit.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید