هر روز!
هر روز!

معمای شمارش اشکال هندسی معمای شمارش اشکال هندسی معمای

معمای شمارش اشکال هندسی معمای شمارش اشکال هندسی 
 معمای

معمای شمارش اشکال هندسی
معمای شمارش اشکال هندسی
معمای شمارش اشکال هندسی : معمای شمارش اشکال هندسی
: معمای شمارش اشکال هندسی
به گزارش : معمای جالب شمارش اشکال هندسی
اختصاصی: 
با دقت به تصویر زیر نگاه کنید و تعداد مربع ها را بشمارید . برای پیدا کردن پاسخ فقط باید خطوط مشکی را مد نظر قرار دهید .

 
******
******
******
******
******
******
این معما نیاز به دقت دارد و لازم است با تیزبینی به شکل نگاه کنید. تصویر زیر بیانگر پاسخ معما می باشد و همان طور که در شکل نشان داده شده است این تصویر دارای 24 مربع می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید