هر روز!
هر روز!

معمای ریاضی 5 معمای ریاضی پرسش 1 چگونه

معمای ریاضی 5 معمای ریاضی 
 پرسش 1 چگونه

معمای ریاضی 5
معمای ریاضی 
پرسش 1 چگونه می توانید این سه مثلث متساوی الساقین را طوری در کنار هم قرار دهید که 7 مثلث متساوی الساقین در ابعاد مختلف در تصویر نهایی داشته باشید؟
 معمای ریاضی 5
پرسش 2 به نظر شما به جای علامت سوال چه طرحی باید در جای خالی قرار گیرد؟
 
پاسخ 1 اگر این سه مثلث متساوی الساقین را به این شکل در کنار هم قرار دهید در تصویر نهایی 7 مثلث متساوی الساقین در ابعاد مختلف وجود خواهد داشت.
 
پاسخ 2
 
 منبع:jamejamonline.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید