هر روز!
هر روز!

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار معمای ریاضی: تساوی اعداد

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار 
 معمای ریاضی: تساوی اعداد

معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار
معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار : معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار
: معمای ریاضی: تساوی اعداد توان دار
معما با جواب
 
به گزارش دو عدد تواندار داریم که با هم برابرند. می خواهیم مقادیر مجهول x و y را در توان آنها بیابیم.
در عبارت 5y+3=32x-y+1 مقادیر x و y برابر است با:
الف)  y=2 و x=3
ب)  y=-2 و x=-3
ج) y=3 و x=2
د) y=-3 و x=-2
هـ) هیچکدام از پاسخ ها صحیح نمی باشد.
 
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
 
پاسخ "معمای ریاضی تساوی اعداد توان دار ":
گزینه د صحیح می باشد.
زمانی دو عدد توان دار با پایه های نامساوی با هم برابر می شوند که یا با هم ساده شوند و یا توان هر دوی آنها صفر باشد.
با توجه به اینکه پایه های 3 و 5 با هم ساده نمی شوند داریم:
y+3=0 y=-3
2x-y+1=0  2x+3+1=0  x=-2
منبع:ihoosh.ir
هوش خود را بسنجید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید