هر روز!
هر روز!

روسیه تزاری روسیه تزاری نام دولت متمرکز روسیه از زمان

روسیه تزاری روسیه تزاری نام دولت متمرکز روسیه از زمان

روسیه تزاری
روسیه تزاری نام دولت متمرکز روسیه از زمان اتخاذ عنوان تزار توسط ایوان چهارم در سال ۱۵۴۷ تا تأسیس امپراتوری روسیه توسط پتر بزرگ در سال ۱۷۲۱، بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید