هر روز!
هر روز!

استان آیدین آیدین نام یکی از استان‌های ترکیه است.

استان آیدین آیدین نام یکی از استان‌های ترکیه است.

استان آیدین
آیدین نام یکی از استان‌های ترکیه است.
مرکز آن شهر آیدین است.
شهرهای مهم دیگر این استان عبارتند از دیدیم و کوشاداسی.
این استان مرکز تولید انجیر ترکیه است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید