مطالب جالب!
مطالب جالب!

پاییز پاییز پاییز می دانی چیست؟ پاییــــز را دوســــــــــــــت

پاییز پاییز پاییز می دانی چیست؟ 
 پاییــــز را دوســــــــــــــت

پاییز پاییز پاییز می دانی چیست؟
پاییــــز را دوســــــــــــــت دارم
پاییـــز آغاز تمام عاشقانه هایم بود
آغاز بارانی ترین قـــدم زدن هایــــــــم
آغــــــــــاز گرمای دستانــــــــــــــــــت!!!
دستــــانی که آن روزها مال مـــــــن نبــــود
دیگــــــــــــــــــــــــــه هم نیســـــــــــــــــت…
پاییــــــز بود که سبز شــــــــدم، شکفـــــــــــم!!!
پاییـــــز بود آن روزها که بیقــــــــــرارت بـــــــــــــــودم
مثـــــــــل حـــالا کـــــــــه دل تـنگـــــــــــت هستـــــــــم
پاییـــــــز بود میدانستـم می آیی و برایم آواز میشوی
حالا هـــــــــــــــــــم پاییـــــــــــــــــــز اســـــــــــت
و ایـــــــــن بـــــــــــار میدانم کـــــــه نمی آیی!!!
چه فرقی دارد حالا هم برایم شعر شــــدی!!!
پاییــــــــــــــــــــز را دوســـــــــــــــــت دارم
که همراهم بود در کنار تمام سبز شدنها
تمــــــــــــــام زرد شنــــــــدن هایـــــم
پایـیـــــــــــــــــــــز اســــــــــــــــــت
میــــــــــــــدانم دیگــــر نمی آیی
میـــــــــــــــــدانــــــــــــــــم!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید