اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

آزادی مشروط شامل مایلی‌کهن می‌شود؟ به گزارش ""، این محکومیت

آزادی مشروط شامل مایلی‌کهن می‌شود؟ به گزارش ""، این محکومیت

آزادی مشروط شامل مایلی‌کهن می‌شود؟
به گزارش ""، این محکومیت چهارماهه اما می تواند خیلی زودتر از موعد مقرر خاتمه یابد. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی مشروط زندانیان می گوید: در مورد محکوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر کننده حکم مي‌تواند در مورد محکومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام با رعايت شرايط زير حکم به آزادي مشروط را صادرکند: الف- محکوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادي، ديگر مرتکب جرمي نمي‌شود. پ- به تشخيص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حکم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. ت- محکوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد. انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذکور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احکام ميرسد. قاضي اجراي احکام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذکور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد. بر اساس این ماده مایلی کهن پس از تحمل یک سوم از 120 روز حبس خود(معادل چهل روز) می تواند از آزادی مشروط استفاده کند اما باید نشان دهد که دیگر مرتکب جرمی نمی شود.موضوعی که حاجی نشان داده زیاد تمایلی به آن ندارد و همواره درصدد تقابل گفتاری و رسانه ای با دایی و حتی دیگران بوده و احتمالا خواهد بود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید