هر روز!
هر روز!

معمای اخراج شدن نگهبان شرکت معمای اخراج شدن نگهبان شرکت

معمای اخراج شدن نگهبان شرکت معمای اخراج شدن نگهبان شرکت

معمای اخراج شدن نگهبان شرکت
معمای اخراج شدن نگهبان شرکت
معمای اخراج شدن نگهبان شرکت : معمای اخراج شدن نگهبان شرکت
: معمای اخراج شدن نگهبان شرکت
به گزارش : چیستان اخراج شدن نگهبان شرکت
اختصاصی: 
مدیرعامل یک شرکت قصد سفرکاری دارد ووقتی می خواهد از شرکت برای رفتن به فرودگاه خارج شود یکی از نگهبانان شیفت شب جلوی او را می گیرد و می گوید دیشب خواب دیده که هواپیمای این سفر سقوط کرده است. مدیرعامل در برابر حرف نگهبان مقاومت می کند و می خواهد برود ، اما با اصرار نگهبان راضی می شود و سفر خود را کنسل می کند. فردای آن روز از رسانه اعلام می شود که هواپیما سقوط کرده است . مدیرعامل بعد از شنیدن این خبر دستور می دهد که حقوق نگهبان را بدهند و او را اخراج کنند. به نظر شما چرا نگهبان از شرکت اخراج شده است ؟
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
*******
پاسخ معما :
خوب معلوم هست دیگه ، نگهبان شیفت شب که نباید در شب بخوابد . به این خاطر نگهبان اخراج شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید