مسیر سبز
مسیر سبز

فطریه و کفاره خود را تلفنی بپردازید عصر ایران:

فطریه و کفاره خود را تلفنی بپردازید
عصر ایران: براساس توافق پست بانک با سازمان بهزیستی و همچنین کمیته امداد امام و به منظور فراهم نمودن دسترسی عمومی، وجوه فطریه و کفاره هموطنان به صورت تلفنی برای نیازمندان دریافت می شود.

 سامانه تلفنبانک پست بانک به شماره ۸۴۲۸۴ برای هموطنان استان های تهران و البرز و همچنین شماره ۸۴۲۸۴- ۰۲۱ برای هموطنان سایر استان ها از طریق پست بانک کارت و سایر کارت های عضو شبکه شتاب آماده دریافت وجوه شرعی فطریه اعم از سادات و عام و همچنین کفاره روزه است .

علاوه بر سامانه یاد شده وجوه مربوطه از طریق ۱۴ هزار و ۵۰۰ شعبه و دفترخدمات بانکی شهری و روستایی این بانک سراسر کشور نیز بصورت حضوری دریافت می شود.

شماره حساب ۰۲/۳۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۱ جهت واریز فطریه عام، شماره حساب ۰۲/۳۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۲ جهت واریز فطریه سادات و شماره حساب ۰۲/۳۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۳ نیز جهت واریز کفاره روزه به نفع نیازمندان کمیته امداد امام خمینی(ره) افتتاح شده و همچنین شماره حساب ۰۱۶۳۰۶۱۵۰۰۰۰۰۰۱۵۰۰ جهت واریز فطریه عام، شماره حساب ۰۱۶۳۰۶۱۵۰۰۰۰۰۰۱۶۰۰ جهت واریز فطریه سادات و شماره حساب ۰۱۶۳۰۶۱۵۰۰۰۰۰۰۱۷۰۰ جهت واریز کفاره روزه به نفع نیازمندان سازمان بهزیستی افتتاح شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید