هر روز!
هر روز!

معمای رقابت در امتحانات معمای رقابت در امتحانات : معمای

معمای رقابت در امتحانات 
 معمای رقابت در امتحانات : معمای

معمای رقابت در امتحانات
معمای رقابت در امتحانات : معمای رقابت در امتحانات
: معمای رقابت در امتحانات
یران :معمای رقابت در امتحانات, معما با جواب 
بنا به گزارش : یک امتحان ۱۰۰ نمره ای از دانش آموزان دو کلاس الف و ب گرفته شده است. هر کلاس ۵۰ دانش آموز دارد. پس از اعلام نتایج، مشخص شد که میانگین نمرات کلاس الف از میانگین نمرات کلاس ب بیشتر است. حداکثر چند دانش آموز در کلاس ب هستند که نمره آنها از همه دانش آموزان کلاس الف بیشتر است؟ الف) ۱       ب) ٢٥      ج) ٤٩      د) ٥٠      ه) امکان ندارد دانش آموزی از کلاس ب، نمره اش از همه دانش آموزان کلاس الف بیشتر باشد.
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
پاسخ معمای المپیادی "رقابت در امتحانات" 5- گزینه (ج) صحیح است. با توجه به این که نمره نفر اول کلاس الف بیشتر یا مساوی میانگین نمرات این کلاس است و این میانگین از میانگین کلاس ب بیشتر است، می توان گفت که نمره نفر اول کلاس الف از میانگین نمرات کلاس ب بیشتر است. در نتیجه ممکن نیست که کسی در کلاس ب نباشد که نمره اش از نفر اول کلاس الف کمتر باشد. در نتیجه حداکثر 49 نفر در کلاس ب هستند که از تمامی افراد کلاس الف بیشتر است.
حال کافی است که برای 49 نیز مثالی ذکر کنیم. فرض کنید 49 نفر در کلاس ب نمره 100 کسب کردند و یکی صفر شده باشد. در کلاس الف نیز همگی نمره 99 را کسب کرده باشند. در نتیجه
(100 x 49)/50
در این حالت به وضوح 49 نفر در کلاس ب نمره شان از تمامی افراد کلاس الف بیشتر شده است. منبع:ihoosh.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید