هر روز!
هر روز!

عدالت و قانون در زمان هخامنشیان عدالت و

عدالت و قانون در زمان هخامنشیان 
 
 عدالت و

عدالت و قانون در زمان هخامنشیان

 عدالت و قانون در زمان هخامنشیان در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است: «بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.  مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند. روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمیآوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.» و او کسی نبود جز ک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید