هر روز!
هر روز!

جاذبه چیست؟ جاذبه  چیست؟ جاذبه چیست؟ : جاذبه چیست؟

جاذبه چیست؟ جاذبه  چیست؟ 
 جاذبه چیست؟ : جاذبه چیست؟

جاذبه چیست؟
جاذبه  چیست؟
جاذبه چیست؟ : جاذبه چیست؟
: جاذبه چیست؟

به گزارش : جاذبه یا گرانش نیرویی است که  همه چیز را به سوی مرکز زمین می کشاند. قوه جاذبه سبب سقوط اجسام٬ جلوگیری از معلق ماندن انسان در فضا و گردش کره ماه می شود. هنگامی که ما جسمی را وزن می کنیم. در واقع مقدار نیروی جاذبه وارد برآن جسم را اندازگیری می کنیم. هر چقدر مواد تشکیل دهنده یک جسم فشرده تر باشد٬ آن جسم سنگین تر به نظر می رسد.
نه تنها کره زمین٬ بلکه تمام ستاره ها و سیاره ها به نوعی دارای نیوری کشش هستند. دانشمندان٬ این کشش را جاذبه می نامند. هر چه قدر یک ستاره یا سیاره ٬ فشرده تر و بزرگتر و به اشیای دیگر نزدیک تر باشد٬ آن اشیا را با قدرت بیشتری به سوی خود جذب می کند. خورشید از سیاره ها بسیار فاصله دارد٬ اما به قدری بزرگ است که جاذبه قوی آن ٬ سبب چرخش سایر سیاره ها به دور خودش می شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید