هر روز!
هر روز!

احکام بدهى میّت   احکام بدهى میّت : احکام

احکام بدهى میّت   
 احکام بدهى میّت : احکام

احکام بدهى میّت
 
احکام بدهى میّت : احکام بدهى میّت
: احکام بدهى میّت
 
س: آیا بدهى میّت جزء حق الناس محسوب مى‏شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه‏اش واجب باشد؟
 
به گزارش : ج: بدهى اعم ازاینکه به اشخاص حقیقى باشد یا حقوقى، جزء حق‏ الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.
 

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید