هر روز!
هر روز!

طراحی نقشه‌های خوردنی کشورها طراحی نقشه‌های خوردنی کشورها  بنا

طراحی نقشه‌های خوردنی کشورها 
 طراحی نقشه‌های خوردنی کشورها 
  بنا

طراحی نقشه‌های خوردنی کشورها
طراحی نقشه‌های خوردنی کشورها
 بنا به گفته این دو هنرمند، آشنایی با مکان‌های جدید از طریق خوردن، به کشف پیچیدگی‌های فرهنگی آن مناطق نیز می‌تواند منجر شود. از این رو نقشه‌های آنها تنها نمایشی از شکل فیزیکی مناطق مختلف نیست، بلکه هر غذا نمادی از آن کشور یا قاره است. به طور مثال از ادویه‌های مختلف برای نمایش هندوستان، از گوجه برای ایتالیا، از کیوی برای نشان دادن نیوزیلند و از رشته فرنگی در نقشه چین استفاده شده است.

 به نوشته سکو، اگر با دقت به نقشه‌ها نگاه کنید، متوجه خواهید شد که این هنرمندان در طراحی هر کشور از مدل‌های مختلفِ تنها یک نوع غذا کمک گرفته‌اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید