هر روز!
هر روز!

حکایت کشکی حرف میزند حکایت کشکی حرف میزند : حکایت

حکایت کشکی حرف میزند حکایت کشکی حرف میزند : حکایت

حکایت کشکی حرف میزند
حکایت کشکی حرف میزند : حکایت کشکی حرف میزند
: حکایت کشکی حرف میزند
:  
در زمان گذشته مردم برای اینکه نشان دهند نامه یا دست خطی که نوشته اند متعلق به انهاست، انتهای آن را مهر می کردند.
به گزارش : در روی این مهر ها اسم شخص صاحب نامه نوشته شده بود  که مثلا اگر شخص حاکم بود در بالای آن لفظ “الملک الله “بر روی مهر کنده می شد. مردم عادی و طبقات پایین فقط نام خود بر روی مهر ذکر می کردند. در برخی دهات مردم آنقدر فقیر بودند که مهر را نه از  آهن یا چوب بلکه از صابون و یا کشک درست می کردند و وقتی در انتهای نامه ای چنین مهری بود،  معلوم می شد که شخص صاحب نامه فرد معتبری نیست و می گفتند :”مهرش کشکی است. “
از آنجا اصطلاح “کشکی حرف می زند “در میان مردم رایج شد، که منظور آن است حرف های گوینده، آن بی پایه و اساس است و اعتبار چندانی ندارد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید