هر روز!
هر روز!

فوریت های پزشکی در هنگام مسمومیت های تنفسی : فوریت

فوریت های پزشکی در هنگام مسمومیت های تنفسی : فوریت

فوریت های پزشکی در هنگام مسمومیت های تنفسی
: فوریت های پزشکی در هنگام مسمومیت های تنفسی
: فوریت های پزشکی در هنگام مسمومیت های تنفسی 
 
به گزارش : بهترین اقدام برای مسمومیت های تنفسی
۱) خروج سریع فرد از محل منبع سم و مکان سربسته و انتقال به فضای باز و استفاده از هوای آزاد ۲) کنترل و برقرار کردن تنفس ۳) شل کردن لباس های شخص مصدوم ۴) تماس با اورژانس یا انتقال مصدوم به مراکز درمانی جهت تجویز اکسیژن و داروهای مورد نیاز
گازهای سمی اساساً منواکسید کربن و گازهای جنگی و بخارهای ناشی از مایعات فرار (چون نفت، بنزین، مایعات سبک، سریشهای پلاستیکی، سقز و رنگها) می باشند که سالانه تلفات جانی زیادی دراثر مسمومیت را فراهم سازند بعنوان مثال :
۱- منواکسید کربن و دی اکسید کربن ناشی از سوختن ذغال (در کرسی و بخاری) و یا اگزوز ماشینها .
۲- گازهای آمونیاک و دی اکسید گوگرد و کلر مورد مصرف در یخ سازیها و تصفیه آب .
۳- گازهای بیهوش کننده مثل اتر، کلرفرم، اکسید نیترو و غیره .
که هرکدام از این مواد با توجه به نوع و مقدار مصرف موجب ایجاد علائم خاصی می شوند . سوزش چشم و گلو از مشخصات بارز از این سمها است .
 
کمکهای اولیه :
کمکهای اولیه که برای این مسمومیتها انجام می گیرد عبارتند از :
۱- دور کردن مسموم از منبع سم
۲- برقرای و کنترل تنفس
۳- شل کردن لباسهای شخص مسموم
۴- انتقال به مرکز درمانی
 
توجه : بدلیل خطر مسمومیت امدادگر، در صحنه آلوده به گازهای سمی حفاظت شخصی در جلوگیری ازمسمومیت تنفسی حائز اهمیت است .
 
مسمومیتهای تماسی
سمهای جذب شونده از طریق پوست معمولاً موجب تحریک یا آسیب محل جذب می شوند . هرچند دربعضی موارد ممکن است سم با آسیب کم یا فاقد آسیب جذب پوست شود اما چنین مواردی نادراست .
 
برای تعیین نوع سم می توان از خود مسموم کمک گرفت و یا وسایل موجود در اطراف مسموم را جهت یافتن نوع سم بررسی کرد .
 
در برخورد با چنین مسمومی، فرد رااز منشاء سم دور کرده و محل با استفاده ازآب شستشو داده شود سپس لباس های الوده فرد مصدوم را درآورده و پس از شستشوی دوباره مسموم به مرکز درمانی منتقل گردد.
 
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید