هر روز!
هر روز!

معمای رنگ بندی معمای رنگ بندی : معمای رنگ بندی

معمای رنگ بندی 
 معمای رنگ بندی : معمای رنگ بندی

معمای رنگ بندی
معمای رنگ بندی : معمای رنگ بندی
: معمای رنگ بندی
 معما با جواب , معمای رنگ بندی
 
به گزارش سعید سه تی شرت به رنگ های سیاه، سفید و آبی، سه جفت کفش به رنگ های سیاه، سفید و آبی و سه شلوار به رنگ های سیاه، سفید و آبی دارد. سعید به چند روش می تواند لباس های خود را به تن کند؟     ۱: ۶     ۲: ۹     ۳: ۱۲     ۴: ۲۷
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
••••
پاسخ معمای رنگ بندی: یک معمای احتمالات بسیار ساده بود. بر همین اساس، پاسخ برابر با گزینه ۴ یعنی عدد ۲۷ است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید