مکان یار
مکان یار

مدرسه خان آدرس: ایران - یزد - یزد مرکز شهر یزد

مدرسه خان آدرس: ایران - یزد - یزد مرکز شهر یزد

مدرسه خان
آدرس: ایران - یزد - یزد مرکز شهر یزد

محمد تقی خان بن میرزا محمدباقر بافقی که به خان بزرگ شهرت داشته و سرسلسله خاندان معروف به «خوانین» یزد بود، بعد از به حکومت رسیدنش بناهای مهمی مثل باغ دولت آباد ، میدان خان ، قیصریه، مدرسه خان و جنت آباد رو ساخت.
بنای مدرسه خان از دو مدرسه بزرگ و کوچیک تشکیل شده که مدرسه کوچک رو محمد تقی خان و مدرسه بزرگ رو علی نقی خان پسر محمد تقی خان بنا کرده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید