معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال مَن و مٰاه تا عِشقْ میانِ مَن و تو

 لینک
کانال مَن و مٰاه 
 تا عِشقْ میانِ مَن و تو

کانال مَن و مٰاه
تا عِشقْ میانِ مَن و تو رازِ وِصالْ است خُشکیدَنِ گلْ در دلِ پایْیز مَحالْ است 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 ⏪عَکسْ نوشته های خودم و عاشقانه های دونفرهء ما 💜M.F💜 آسمانم باش... من، "ماه" می شوم در آغوشت... (جزئیات بیشتر)
@Manomaaahh

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید