مکان یار
مکان یار

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان آدرس:

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان گلستان
آدرس: ایران - گلستان - گرگان خیابان امام، آفتاب ۱۵

محدوده بافت تاریخی گرگان و خانه شیرنگی و تقوی و باقری هل شامل این مجموعه می شه.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید