هر روز!
هر روز!

معمای یک دلاری!؟ معمای یک دلاری!؟ : معمای یک دلاری!؟

معمای یک دلاری!؟ 
 معمای یک دلاری!؟ : معمای یک دلاری!؟

معمای یک دلاری!؟
معمای یک دلاری!؟ : معمای یک دلاری!؟ : معمای یک دلاری!؟ به گزارش : سه نفر در هتلی یک اتاق می گیرند ، هتلدار بابت یک شب کرایه اتاق 75 دلار از آنها می گیرد ، ولی بعدا متوجه می شود که اشتباه کرده است و بایست 70 دلار می گرفته است. او 5 دلار به پیشخدمت هتل می دهد که برای مسافران ببرد. پیشخدمت فکر می کند که سه نفر نمیتوانند 5 دلار را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند. پس تصمیم می گیرد 3 دلار به آنها بدهد و 2 دلار را برای خودش بردارد …بعدا پیشخدمت با خود فکر می کند که هر یک از مسافران 24 دلار (یعنی 25 دلار منهای 1 دلار) برای کرایه اتاق پرداخت کرده اند و خودش هم 2 دلار دارد … این می شود 74 دلار 74=2+24×3 یک دلار دیگر چه شده است؟********* *** *** ********* *** ********* *** ***جواب معمای یک دلاری نحوه بیان مسئله به این صورت که بیان شد کمی گمراه کننده است و باعث خطای ذهن می شود. ما در محاسبه خود باید آن دو دلار را کم کنیم نه زیاد !! زیرا آن دو دلار جزء هزینه محسوب می شود نه درآمد …نحوه محاسبه هزینه به این صورت است :70=2-72=24×3
معمای یک دلاری!؟ : معمای یک دلاری!؟
: معمای یک دلاری!؟
: معمای یک دلاری!؟
به گزارش : سه نفر در هتلی یک اتاق می گیرند ، هتلدار بابت یک شب کرایه اتاق 75 دلار از آنها می گیرد ، ولی بعدا متوجه می شود که اشتباه کرده است و بایست 70 دلار می گرفته است. او 5 دلار به پیشخدمت هتل می دهد که برای مسافران ببرد. پیشخدمت فکر می کند که سه نفر نمیتوانند 5 دلار را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند. پس تصمیم می گیرد 3 دلار به آنها بدهد و 2 دلار را برای خودش بردارد …

بعدا پیشخدمت با خود فکر می کند که هر یک از مسافران 24 دلار (یعنی 25 دلار منهای 1 دلار) برای کرایه اتاق پرداخت کرده اند و خودش هم 2 دلار دارد … این می شود 74 دلار 74=2+24×3 یک دلار دیگر چه شده است؟
***
***
***
 *** 
***
 ***
***
***
 *** 
***
***
***
 *** 
***

جواب معمای یک دلاری
نحوه بیان مسئله به این صورت که بیان شد کمی گمراه کننده است و باعث خطای ذهن می شود. ما در محاسبه خود باید آن دو دلار را کم کنیم نه زیاد !! زیرا آن دو دلار جزء هزینه محسوب می شود نه درآمد …
نحوه محاسبه هزینه به این صورت است :
70=2-72=24×3

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید