هر روز!
هر روز!

تعرفه‌ها اعلام شد، ویزیت اضافی ندهید هیئت ‌وزیران بنا

تعرفه‌ها اعلام شد، ویزیت اضافی ندهید 
 هیئت ‌وزیران بنا

تعرفه‌ها اعلام شد، ویزیت اضافی ندهید
هیئت ‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید شورا‌ی ‌عالی بیمه سلامت کشور، تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی را در سال تصویب کرد.

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورا‌ی‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی را در سال 1392 تصویب کرد.

1ـ سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌ شود:
الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:
1ـ  ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه‌دار : (127.000) ریال
2ـ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص: 202 هزار ریال
3ـ ویزیت پزشکان فلوشیپ: (228.500) ریال
4ـ ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان:(253.000) ریال
5 ـ ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک:(286.000) ریال
6 ـ کارشناس ارشد پروانه‌دار :(109.000) ریال
7ـ کارشناس پروانه‌دار :(95.000)   ریال
تبصره1ـ پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده کند که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.
تبصره2ـ کارشناسان‌ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده کنند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.
تبصره3ـ متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل 15 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 20دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص  25 دقیقه و روانپزشکان حداقل 30 دقیقه تعیین می‌شود.
متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل 15 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 20دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص  25 دقیقه و روانپزشکان حداقل 30 دقیقه تعیین می‌شود
تبصره4ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از (15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل 15‌درصد علاوه بر تعرفه مصوب است.
ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:
1ـ ضریب تعرفه داخلی:(46.100)ریال
2ـ ضریب تعرفه بیهوشی:(216.600) ریال
3ـ ضریب تعرفه جراحی:(380.000) ریال
4ـ ضریب تعرفه دندانپزشکی:(7.800) ریال
5 ـ ضریب تعرفه فیزیوتراپی :(7.400) ریال
ج ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌وسه درصد (33درصد) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.
د ـ به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخـش خصـوصی بـرای سـال 1392، سی‌ و پـنج درصد (35درصد) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست‌ونه درصد (29درصد) رادیولوژی پنجاه درصد (50درصد)، اسکن ایزوتوپ چهل‌ و پنج درصد (45درصد)، رادیوتراپی چهل‌وپنج درصد (45درصد)، سی‌تی‌اسکن بیست‌وپنج درصد (25درصد) و MRI پانزده درصد (15درصد) نسبت به سال گذشته باشد.
تبصره ـ تعـرفه سی‌تی‌اسـکن اسپـیرال به میـزان (25درصد) افزایش نسبـت به Conventional است.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید