هر روز!
هر روز!

منظور از شرکت تعاونی چیست؟ منظور از شرکت تعاونی چیست؟

منظور از شرکت تعاونی چیست؟ منظور از شرکت تعاونی چیست؟

منظور از شرکت تعاونی چیست؟
منظور از شرکت تعاونی چیست؟
تعریف شرکت تعاونی و قوانین آن
 
تعریف شرکت تعاونی:
قانون مذکور شرکتهای تعاونی را چنین تعریف می کند، شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا ازطریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مطرح است تشکیل می شود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از ٧ نفر کمتر باشد.
 
شرکت های تعاونی شرکتهایی هستند که تمام یا حداقل ٥١% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند جهت اجرای بند ٢ اصل ٤٣ قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیک، شرط فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. 
 
با توجه به قوانین شرکتهای تعاونی و اهدافی که قانون برای آنها برشمرده و موقعیت ویژه ای که در اقتصاد ممکلت دارند و هم چنین با توجه به ماده ٢ قانون بخش تعاونی که مقرر می دارد: (شرکت هایی که بارعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند.) می توان در تعریف شرکت تعاونی گفت:
 
شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت در امور مربوط به تولید وتوزیع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و اعضا از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت مقررات قانون مزبور تشکیل می شود.
 
در این تعریف چند نکته مورد توجه قرار گرفته که به اختصار به آنها اشاره می شود:
 فقط اشخاص حقیقی می توانند عضو شرکت شوند.
 شرکت تعاونی فقط درامور مربوط به تولید و توزیع می توانند فعالیت کنند.
 شرکت های تعاونی فقط به منظور رسیدن به اهداف خاصی که در ماده ١ قانون بخش تعاون آمده می توانند تشکیل شده و فعالیت نمایند.
 طرق فعالیت در شرکت های تعاونی تولید و توزیع همکاری و تشریک مساعی است و به طریق دیگر نمی توانند فعالیت نمایند.
 رعایت مقررات قانونی بخش تعاون در تشکیل و فعالیت شرکت های مذکور الزامی است.
 
انواع شرکت تعاونی:
 
شرکت تعاونی به لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شود: 
الف- شرکت تعاونی تولید: شرکتی است که به منظور اشتغال اعضاء در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نماید
 
ب- شرکت تعاونی توزیع: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، مسکن، خدمات و سایر نیازمندیهای اعضاء فعالیت می‌نماید. 
 
شرکتهای تعاونی به لحاظ عضویت به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف- شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می‌باشد و موسسین یا شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آنرا به عموم عرضه نمایند. 
 
ب- شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها آزاد باشد، بدیهی است شرکت تعاونی موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد. 
 
انواع گرایش های شرکت تعاونی در ایران :
کشاورزی - صنعتی - معدنی - خدماتی - مسکن - فرش دستباف - تامین کننده نیاز تولید کنندگان - تامین کننده نیاز مصرف کنندگان اعتبار - حمل و نقل - تولیدی_توزیعی - تامین نیاز صنوف خدماتی - مصرف آموزشگاهی – عمرانی
 
 
اهداف تشکیل شرکت تعاونی در نظام اقتصادی ایران 
 ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
 قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
 پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
 قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
 پیشگیری از انحصار احتکار تورم و اضرار به غیر.
 توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
 
ثبت شرکت تعاونی
تاسیس شرکت تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که شامل عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر است که سه نفر به عنوان هیئت موسس و یک نفر به عنوان نماینده در اداره کل تعاون می باشند. در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان تشکیل می شود اساسنامه شرکت تعاونی پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضا تصویب می شود. 
 
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد. ولی در هر حال تعداد اعضا از ٧ نفر کمتر نخواهد بود.
 
سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضا درهر مرحله ثبت شرکت تعاونی نباید کمتر از ٥١ درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر شرکت تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
 
منبع تلخیص از:
 mcls.gov.ir
yasa.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید