هر روز!
هر روز!

چطور اختلافات نامزدی را حل کنیم؟ : چطور اختلافات نامزدی

چطور اختلافات نامزدی را حل کنیم؟ 
 : چطور اختلافات نامزدی

چطور اختلافات نامزدی را حل کنیم؟
: چطور اختلافات نامزدی را حل کنیم؟
: چطور اختلافات نامزدی را حل کنیم؟
یکی از اساسی ترین مهارت هایی که باید در دوران نامزدی کسب کنیم، حل تعارضات و اختلافات است
 
به گزارش یکی از اساسی ترین مهارت هایی که باید قبل از ازدواج یا دست کم در دوران نامزدی کسب کنیم، حل تعارضات و اختلافات است. تعارض ها و کشمکش ها به طور طبیعی در هر رابطه به وجود می آیند اما آنچه دوام رابطه شما را تضمین می کند این است که بدانید با چه روشی با آنها رو به رو شوید. نامزدی  با همه شیرینی اش، دوران پرتنشی است و اگر شما روش سازنده ای برای مقابله با تعارضهایتان به کار نبرید، ممکن است به سرعت از یکدیگر فاصله بگیرید و عطای این ازدواج را به لقایش ببخشید.
اگر تعارض 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید