مکان یار
مکان یار

خلیج چابهار آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - چابهار یکی

خلیج چابهار آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - چابهار یکی

خلیج چابهار
آدرس: ایران - سیستان و بلوچستان - چابهار

یکی از زیباترین خلیج های طبیعی ایران با شکلی شبیه نعل ، خلیج چابهاره که محل تلاقی زمین دریا و آفتابه . در این نقطه از شهر شما می تونین نمای زیبایی از غروب خورشید در دریا را با نمایی از کشتی های فعال باری و مسافری داشته باشین .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید