مکان یار
مکان یار

مصلی بیرجند آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند سه راه

مصلی بیرجند
آدرس: ایران - خراسان جنوبی - بیرجند سه راه اسدی

این بنا مربوط به دوره قاجاره و به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید