مسیر سبز
مسیر سبز

ملکه زیبایی عرب، خواستگار رونالدو! روزگار نو: ملکه زیبایی

ملکه زیبایی عرب، خواستگار رونالدو! 
 روزگار نو: ملکه زیبایی

ملکه زیبایی عرب، خواستگار رونالدو!
روزگار نو: ملکه زیبایی عربی ضمن خواستگاری از رونالدو برای او شرط هم گذاشته است!

طبق سنت منطقه خاورمیانه، مردان از زنان خواستگاری می کنند؛ اما شیلاء سبت بحرینی خودش زحمت این کار را کشیده است!روزنامه الرای کویت نوشت که این ملکه زیبایی عربی گفته، با این موضوع که وی زن دوم رونالدو باشد، مشکلی ندارد؛ فقط یک شرط دارد و آن این که وی علنا اعلام کند مسلمان شده است.

این خبر در رسانه های عربی در سطح وسیعی انتشار یافته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید