مطالب جالب!
مطالب جالب!

خیلی دوستت دارم همه ی دنیام دوستت دارم!

خیلی دوستت دارم همه ی دنیام 
 دوستت دارم!

خیلی دوستت دارم همه ی دنیام
دوستت دارم!
  دوستت دارم…
دیگر ارزشیـــ ندارد…
دیگر نمیتوان به این جمله اعتماد کرد…
چون عادیــ شده است.راستو و دروغشــ را نمیتوان تشخیص داد.
.
مسئله اینجا تمام نمشود
.مهم ترین نگرانی وقتی است که
میخواهی به کسی از ته دل بگویی دوستت دارم
میگویی ولی
افسوس که مانند ندای چوپان دروغگو به نظر میرسد,
با این تفاوت که تو داری چوب چوپان های دروغگویی را میخوری که
ندای دروغشان همه چیز را خراب کرده اند.
و افسوس…
.
.
.
که حرمت دوستتــــ دارمـــ را شکسته اند..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید