هر روز!
هر روز!

هزار جزیره (-عکس) هزار جزیره (+عکس) هزار جزایر در

هزار جزیره (-عکس) هزار جزیره (+عکس) هزار جزایر در

هزار جزیره (-عکس)
هزار جزیره (+عکس) هزار جزایر در واقع یک مجمع الجزایر در مرز آمریکا و کانادا است که شامل 1864 جزیره کوچک می شود. این جزایر بر روی رودخانه سنت لورنس قرار گرفته اند. اندازه این جزیره ها از 50 کیلومتر مربع و تا جزیره های کوچکتر شخصی متفاوت اند. در این جزیره ها بیش از 1400 نفر زن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید