مکان یار
مکان یار

پارک شرقی کرمانشاه آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه کرمانشاه جاده

پارک شرقی کرمانشاه آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه کرمانشاه جاده

پارک شرقی کرمانشاه
آدرس: ایران - کرمانشاه - کرمانشاه کرمانشاه جاده قدیم تهران

این پارک در قسمت شرقی آثار تاریخی و کوه طاق بستان قرار داره در گذشته باغ پسته بوده است که متاسفانه تعداد کمی از ان ها به جا مونده است زیبایی این پارک دریاچه ی مصنوعی و جاده ی کوهستانی آن است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید