هر روز!
هر روز!

آنچه باید درباره نذر بدانید! : آنچه باید درباره نذر

آنچه باید درباره نذر بدانید! 
 : آنچه باید درباره نذر

آنچه باید درباره نذر بدانید!
: آنچه باید درباره نذر بدانید!
: آنچه باید درباره نذر بدانید!
یران : نذر آن است که انسان متعهد شود برای خدا کاری از کارهای خیر را انجام دهد
بنا به گزارش : ارکان نذر سه چیز است؛ 1. ناذر (

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید