هر روز!
هر روز!

نوحه ویژه پیشواز ماه پرشکوه محرم : نوحه ویژه پیشواز

نوحه ویژه پیشواز ماه پرشکوه محرم : نوحه ویژه پیشواز

نوحه ویژه پیشواز ماه پرشکوه محرم
: نوحه ویژه پیشواز ماه پرشکوه محرم
: مـردم بسـاط گـریـه و مـاتـم بیـاوریـد وقتش شده که بیرق و پرچم بیاورید مــردم کتـیبه هـای حـسـینیـّه نـزد کیـسـت؟ «باز این چه شورش است که…عالم» بیاورید خواهید از خدا که در این شصت روز عمر در بـیـن روضــه هــا نـکـنــد کـم بـیـاوریـد این اشک ها برای حسینی شدن کم است صـد چـشـمه چـشـم، کوثـر و زمـزم بیـاوریـد هنگام روضه خواندن ذاکر درون ذهن تصـویــر قـتلــگـاه مــجـسّـم بیــاوریـد هر سینه نیست قبر حسین و مطاف او در هـیـئـت غـمـش دل مَـحـرم بـیــاوریـ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید