هر روز!
هر روز!

تمدن سازی رسالت اصلی جنبش دانشجویی : تمدن سازی رسالت

تمدن سازی رسالت اصلی جنبش دانشجویی : تمدن سازی رسالت

تمدن سازی رسالت اصلی جنبش دانشجویی
: تمدن سازی رسالت اصلی جنبش دانشجویی
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رهیاب،دانشجو موذن جامعه است اگر خواب بماند نماز امت قضا می شود. (شهید بهشتی) در تعریف کلی، جنبش دانشجویی اصیل مبتنی بر تفکرات تمدن ساز اسلام شیعی راهبر اصلی حرکت کشور می باشد. آموزش عالی به عنوان هسته و اساس ساختار اداری و اقتصادی وظیفه ی رصد مشکلات کشور و ارائه ی راه حل برای آنها را بر عهده دارد. با استناد به دو گزاره ی مطرح شده ی فوق این نتیجه برداشت می شود که تمدن سازی نقطه ی عطف و کارکرد اصلی دین اسلام است. فرهنگ های تاریخ مصرف دار باعث دگردیسی و انحراف فکری انسان قرن ۲۱ می شود که تئوریسین های غربی بر این باورند که بشر آن دیار مصداق اصلی مد نظر می باشد و بقیه ی ملت ها پیرامون و در خدمت وی اند. انقلاب اسلامی بعنوان برهم زننده ی این معادله لقب خطرناک ترین دشمن تمدن غربی را به خود اختصاص داده که بازیگران اصلی و خط مقدم این جبهه و نبرد تمدنی، دانشجو و دانشگاه هستند. ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام، مجری پیاده سازی معارف دینی در جامعه ی کنونی و هدایت کننده ی آن به جوامع گوناگون می باشد. غایت چشم انداز تبیین شده ی رهبری فرزانه نیز تشکیل تمدن نوین اسلامی را نشان می دهد که بر اصل فوق اشاره دارد. به همین دلیل و پس از انقلاب شکوهمند بهمن ۵۷ همواره مورد تعارض سخت و نرم دشمن قرار گرفت. «تغییر هدف از موضع حق به سرمایه داری (بورژوایی)»، «خارج کردن کشور از حالت انقلابی (نرمالیزاسیون)» و محدود کردن انقلاب اسلامی به جمهوری اسلامی به منظور تهی کردن انقلاب، اهداف استکبار در طول سه دهه ی گذشته بوده است. این موضوع با اعمال تحریم های اقتصادی و ... آن را به اجرا در آورده که طبیعتا مشکلات عدیده ای را برای کشور به بار آورد. دانشگاه وظیفه ی خنثی سازی این توطئه ها و پیشبرد اهداف را بر عهده دارد که از مجموعه ی تشکل های دانشجویی انتظار می رود برنامه ریزی حساب شده ای برای تحقق آرمان یاد شده پیش گیرند.
به گزارش : انتهای پیام/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید