هر روز!
هر روز!

خواص چایی خواص چایی تحقیقات صورت گرفته بر

خواص چایی خواص چایی 
 تحقیقات صورت گرفته بر

خواص چایی
خواص چایی
تحقیقات صورت گرفته بر روی چای مشخص شده است که این نوشیدنی هم خاصیت تحریک کنندگی دارد و هم آرام‌بخشی. چای تا دو دقیقه بعد از دم کشیدن، اثر محرک دارد،‌ اما پس از این مدت به تدریج از خاصیت تحریک‌کنندگی آن کاسته شده و به خاصیت آرام‌بخشی آن افزوده می شود. در ضمن پس از گذشت 5 دقیقه از دم کشیدن، چای کاملا به یک آرام بخش تبدیل می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید