هر روز!
هر روز!

پیدا کردن کیف دزد پیدا کردن کیف دزد پیدا

پیدا کردن کیف دزد پیدا کردن کیف دزد 
 پیدا

پیدا کردن کیف دزد
پیدا کردن کیف دزد
پیدا کردن کیف دزد : پیدا کردن کیف دزد
: پیدا کردن کیف دزد
به گزارش : معمای پیدا کردن دزد کیف
اختصاصی: 
یک کیف در مدرسه دزدی شد و اولیای مدرسه به دنبال دزد می گشتند تا اینکه پنج نفر به نام های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 متهم شدند . وقتی بااین پنج نفر صحبت شد هر یک حرف هایی زدند :
متهم 1 : من کیف رو برنداشتم و هیچ وقت دزدی نکردم . کار 4 بود .
متهم 2 :من کیف رو برنداشتم . پدرم خیلی پولدار است و خودم کیف دارم . 5 می داند دزد کی هست !
متهم 3 : من کیفی برنداشتم . من قبل از شروع مدرسه 5 را نمی شناختم . کار 4 بود .
متهم 4 : من دزدی نکردم . کار 5 بود . 1 دروغ می گوید که من کیف را دزدیده ام .
متهم 5 : من دزدی نکردم . 2 کیف را برداشت . 3 حرف من را تایید کرد چون سالهاست که من را می شناسد .
 
اولیای مدرسه در میان صحبت های این 5 نفر به دنبال دزد اصلی کیف هستند و توانستند از این 5 نفر اعتراف بگیرند که هر یک از آنها دو جمله راست و یک جمله دروغ گفته است .
به نظر شما چه کسی کیف مدرسه را دزدیده است ؟
***********
***********
***********
***********
***********
***********
***********
***********
آن کسی که دیگری را در دزدیدن کیف متهم کرده است قطعا کیف را برنداشته است چون در غیر این صورت 2 دروغ گفته است یکی این که من کیف را برنداشتم و یکی این که فلانی کیف را برداشته است. تنها کسی که دیگری را متهم به برداشتن کیف نکرده است 2 است. پس جواب صحیح 2 است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید