هر روز!
هر روز!

شبکه های اجتماعی، مجازی و اینترنتی شبکه های اجتماعی، مجازی

شبکه های اجتماعی، مجازی و اینترنتی شبکه های اجتماعی، مجازی

شبکه های اجتماعی، مجازی و اینترنتی
شبکه های اجتماعی، مجازی و اینترنتی : شبکه های اجتماعی، مجازی و اینترنتی
: شبکه های اجتماعی، مجازی و اینترنتی
: شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی(که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند، برای مثال: قیمت ها، الهامات، ایده ها و تبادلات مالی، دوست ها، خویشاوندی، تجارت، لینک های وب، سرایت بیماری ها (اپیدمولوژی) یا مسیرهای هواپیمایی. ساختارهای حاصل اغلب بسیار پیچیده هستند. تحلیل شبکه های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می نگرد. رأس ها بازیگران فردی درون شبکه ها هستند و یال ها روابط میان این بازیگران هستند.انواع زیادی از یال ها می تواند میان رأس ها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می توان از ظرفیت شبکه های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاستگذاری و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود. به عنوان مثال، نتایج مطالعات در حوزه سیاستگذاری گردشگری نشان می دهد شبکه های اجتماعی به واسطه تاثیرگذاری روی متغیرهای رفتاری بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد گوناگون تاثیرگذار هستند و می توان از این شبکه ها به منظور شکل گیری اعتماد و کاهش ریسک تصمیم گیری کاربران در انتخاب یک مقصد خاص گردشگری بهره گرفت.  در ساده ترین شکل یک شبکهٔ اجتماعی نگاشتی از تمام یال های مربوط، میان رأس های مورد مطالعه است. شبکهٔ اجتماعی هم چنین می تواند برای تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از بازیگران مورد استفاده قرار گیرد. این مفاهیم غالباً در یک نمودار شبکهٔ اجتماعی نشان داده می شوند که درآن، نقطه ها رأس ها هستند و خط ها نشانگر یال ها. در ایران علی رغم اینکه عضویت در شبکه های اجتماعی جرم تلقی نمی شود، ولی به موجب فیلترینگ آنها از جانب حکومت، حضور در این وب گاه ها چون از طریق دور زدن فیلترینگ میسر است، مصداق عمل مجرمانه است.

به گزارش : آنالیز شبکه های اجتماعی
آنالیز شبکه های اجتماعی(مرتبط با نظریه شبکه ها) به عنوان یک تکنیک کلیدی در جامعه شناسی، انسان شناسی، جغرافیا، روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی زبان، علوم ارتباطات، علوم اطلاعات، مطالعات سازمانی، اقتصاد و زیست شناسی مدرن همانند یک موضوع محبوب در زمینهٔ تفکر ومطالعه پدیدار شده است. بالغ بر یک قرن است که مردم، شبکهٔ اجتماعی مجازی را برای اشاره های ضمنی به مجموعه روابط پیچیده میان افراد درسیستم های اجتماعی در تمامی مقیاس ها از روابط بین فردی گرفته تا بین المللی مورد استفاده قرار می دهند. در سال ۱۹۴۵ J. A. Barnes برای نخستین بار از اصطلاح قاعده مند برای مشخص کردن الگوهایی از رشته ها استفاده کرد که مفاهیم را مشخص می کنند و به صورت رایج توسط عموم و دانشمندان علوم اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد : گروه های محدود (مانند: قبایل و خانواده ها) و طبقات اجتماعی(مانند: جنسیّت و قومیت). دانشورانی چون : S.D. Berkowitz, Stephen Borgatti, Ronald Burt, Linton Freeman, Mark Granovetter, Peter Marsden, Nicholas Mullins, Anatol Rapoport, Stanley Wasserman, Barry Wellman, and Harrison White کاربرد شبکه های اجتماعی را به تفصیل بیان کرده اند. آنالیز شبکه های اجتماعی از طریق احکام نظری و روش ها و تحقیق های مربوط به آن از یک صنعت ضمنی به معبری تحلیلی برای پارادایم ها تغییر یافته است. برهان های تحلیلی از کل گرفته تا جزء؛ از ساختار گرفته تا روابط و افراد، از اخلاق گرفته تا رفتار همگی شبکه های سراسری را مورد بررسی قرار می دهند که در آن ها، همهٔ رشته ها شامل روابط ویژه ای در میان جمعیت ِ تعریف شده اند و یا شبکه های فردی را مورد بررسی قرار می دهند که شامل رشته ها یی است که افراد مشخصی آن ها را دارند از قبیل انجمن های خصوصی. گرایش های تحلیلی متعددی آنالیز شبکه های اجتماعی را تمیز می دهند: هیچ فرضی وجود ندارد که گروه ها، بلوک های بنا کنندهٔ اجتماع هستند : این معبر برای مطالعهٔ سیستم های اجتماعی با محدودیت کمتر باز است از اجتماعات غیر محلی گرفته تا لینک های درون وب گاه ها.
آنالیز شبکه های اجتماعی علاوه بر سروکارداشتن با اشخاص (افراد، سازمان ها، ایالات) به عنوان واحدهای گسستهٔ تحلیل، برروی چگونگی ساختار رشته ها که اشخاص و روابط میان آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد نیز تمرکز می کند. برخلاف تحلیل هایی که بر این فرض استوارند که هنجارهای اجتماعی تعیین کنندهٔ رفتارها هستند، آنالیز شبکه های اجتماعی به بررسی وسعت تاثیرگذاری ساختار و ترکیب رشته ها بر هنجارها می پردازد. شکل یک شبکهٔ اجتماعی به تعیین میزان سودمندی شبکه برای افراد آن شبکه کمک می کند. به طور جزئی شبکه های محکم برای اعضایشان نسبت به شبکه هایی که تعداد زیادی اتصالات ضعیف برای افراد خارج از شبکهٔ اصلی دارند، کمتر مفید واقع می شوند. بیشتر شبکه های باز با اتصالات اجتماعی و رشته های ضعیف، شانس بیشتری برای دسترسی به ایده ها و دست آوردهای جدید نسبت به شبکه های بسته با رشته های طویل فراهم می آورد. به بیان دیگر گروهی از دوستان که تنها دارای ارتباط با یکدیگر هستند، اطلاعات و دست آوردهای یکسانی را به اشتراک می گذارند. اما گروهی از افراد که دارای ارتباط با بخش های اجتماعی دیگر هستند شانس بیشتری برای دسترسی به محدودهٔ وسیعتری از اطلاعات دارند. افراد برای دستیابی به موفقیت بهتر است که با شبکه های گوناگونی ارتباط داشته باشند تا اینکه ارتباطات زیادی درون یک شبکه داشته باشند. به طور مشابه افراد می توانند تأثیرگذاری و ایفای نقش به عنوان واسطه در برقراری ارتباط بین دو شبکه که به هم متصل نیستند را تمرین کنند.(این کار پر کردن سوراخ های ساختاری نامیده می شود.) آنالیز شبکه های اجتماعی چشم انداز متناوبی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید