هر روز!
هر روز!

اصول دین لازمهً کشف حقیقت اعتقاد به اصول دین باید

اصول دین لازمهً کشف حقیقت اعتقاد به اصول دین باید

اصول دین لازمهً کشف حقیقت
اعتقاد به اصول دین باید از روی تحقیق باشد، نه تقلید.کسی که به اصول دین اعتقاد ندارد، از دین بیرون است. در آغاز برخی از رساله‌های عملیه از اصول دین سخن رفته‌است. توحید، نبوت و معاد اصول دین اسلام‌اند و دو اصل امامت و عدل از مسلّمات مذهب شیعه‌اند و هر کس به آنها ایمان ندارد از مذهب شیعه بیرون است گر چه از اسلام بیرون نیست. اصول دین مقدس اسلام پنج است:
1 ـ توحید 2 ـ عدل 3 ـ نبوت 4 ـ امامت 5 ـ معاد.
 

ادامه مطلب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید