هر روز!
هر روز!

آثار ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ذکر

آثار ذکر صلوات بر محمد و آل محمد 
 
 ذکر

آثار ذکر صلوات بر محمد و آل محمد

ذکر مبارک صلوات بر محمد و آل او (صلی الله علیه و آله) حجاب بر انداز است. گاه رفتار، کردار و نیات نادرست بندگان،حجاب بین خلق و حق تعالی می گردد که با ذکر صلوات آن حجاب از بین برداشته شده و دعاء به جانب او صعود می کند.
آثار فراوانی بر ذکر صلوات مترتب است که به برخی از آن به شرح ذیل اشاره می شود:
این ذکر شریف موجب استجابت دعاست. در بعضی از روایات تصریح شده است که برای استجابت دع

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید