هر روز!
هر روز!

مدام نگو دنیا ارزششو نداره!! امام علی علیه السّلام

مدام نگو دنیا ارزششو نداره!! 
 
 امام علی علیه السّلام

مدام نگو دنیا ارزششو نداره!!

امام علی علیه السّلام در پاسخ به کسی که دنیا را نکوهش می کرد، جملاتی را در ستایش دنیا و تشریح روشهای برخورد با دنیا بیان فرمودند. امام علیه السّلام در فراز اول به تشریح روش برخورد با دنیا می پردازند و می فرمایند: ای کسی که از دنیا بد می گوئی! تو در حالی از دنیا بد می گوئی که به نیرنگ آن فریفته شده ای و فریب ناراستی های آنرا می خوری.آیا منطقی است که خود فریب دنیا را بخوری و آنگاه دنیا را نکوهش کنی؟!
تو بر آن جرم و گناه می نهی یا دنیا بر تو جرم می نهد؟(ایها الذام للدنیا المغتر بغرورها المنخدع با باطیلها!اتغتر بالدنیا ثم تذمها؟! انت المتجرم علیها ام هی المتجرمه علیک؟!).
متأسفانه یکی از عادتهای ناپسند بشر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید