مسیر سبز
مسیر سبز

جدول نرخ سود بانكها و موسسات مالي نرخ

جدول نرخ سود بانكها و موسسات مالي 
 
 نرخ

جدول نرخ سود بانكها و موسسات مالي

نرخ سود بانک ها

5 ساله 4 ساله 3 ساله 2 ساله 1 ساله 9 ماه 6 ماه 4 ماه کوتاه مدت ویژه / پشتیبان کوتاه مدت عادی نام بانک 17 16 15 14/5 14 - 11 8 - 6 ملی 17  16  15 14/5   14 11 11   8  - 6 صادرات 17 16 15 14/5  14 11  11 8  - 6 ملت 17 16 15 14/5  14 -  11 8  -   6 تجارت 17 16 15 14/5  14 -   11 8  -  6 سپه 17 16 15 14/5  14  - 11 -  -  6 رفاه کارگران 17 16 15 14/5  14  - - -   8  7 توسعه صادرات 17/5 17 16 15/5  14/5  - 12  -   -  9 صنعت و معدن 17/5 17 16 15/5  14/5  - -   -  -  9 کشاورزی  17 16 15 14/5 14 13  - 6   مسکن 17  16  15  14/5 14  - -   - -  6   پست بانک 17 16 15 14/5 14 - 11 8 6 6   اقتصاد نوین 17/5 17 16 15/5 14/5  - - 12 9  9 پارسیان 17/5 17 16 15/5 14/5  - - 12 9  9 پاسارگاد 17 16 15 14/5 14 - 11 8 6  6 کارآفرین 17 16 15 14/5 14 12 11 8 - 6   سامان 17/5 17 16 15/5 14/5  - - 12 - 9  سینا 17/5 17 16 15/5 14/5  - - 12 9 9  سرمایه -  -   -  -  -  - -  -   -  - قرض الحسنه مهر 16 15 14 13 12 - - - 10 7  توسعه تعاون
موسسات مالی و اعتباری 5 ساله 4 ساله 3 ساله 2 ساله 1 ساله 9 ماه 6 ماه 4 ماه کوتاه مدت ویژه / پشتیبان کوتاه مدت عادی نام بانک 17/5 17 16 15/5 14/5 - - - - 9 انصار  17  16  15 14/5    14   11    8   6  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید