هر روز!
هر روز!

نکات مهم در فرآیند خواستگاری : نکات مهم در فرآیند

نکات مهم در فرآیند خواستگاری : نکات مهم در فرآیند

نکات مهم در فرآیند خواستگاری
: نکات مهم در فرآیند خواستگاری
2: قبل از رفتن به خواستگاری و با ایجاد کافی برای خواستگاری شونده به او و خانواده اش اطلاع می دهیم.
به گزارش : 3: هنگام خواستگاری فقط پدر و مادر و پسر با هم بروند ( یا جایگزین پدر و مادر و قیم پسر اینکار را در غیاب والدین انجام می دهند.)
4: خواستگاری حتماً باید بعد از ظهر باشد ( 7-4 بعد از ظهر).
5: لباس سنگین و محترمانه باید بر تن کرد. لباس آستین کوتاه، مدل های جلف و ترکیب رنگ های کودکانه علامت نفص عقل پسر و خانو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید