مکان یار
مکان یار

جنگل ام الدبس آدرس: ایران - خوزستان - بستان جنگل ام

جنگل ام الدبس آدرس: ایران - خوزستان - بستان جنگل ام

جنگل ام الدبس
آدرس: ایران - خوزستان - بستان جنگل ام الدبس

قدم به ام الدِبِس که می گذاری با عبور از تپه های سراسر ملی آنجا، درونت خنک می شود از رطوبت نهفته در زیر آن. خلاصه همه زیبایی ها در نسیم پر از سایه سار درختان جنگلی با غلت خوردن در تل های شنی از صافی ذهنت عبور می کند.
گویی اینجا تکه ای از ایران فراموش شده است که بعد از آن همه تاثیر در جنگ بی امان سربازان ایرانی در نبردی ماندگار به نام دفاع مقدس با دشمن متجاوز، چشم انتظار توجه بی کران مسئولان امر است. از میدان سه راه خرمشهر پس از ترک اهواز به سمت جنوب غربی در مسیر شهرهای حمیدیه، سوسنگرد، و بستان قرار می گیری. در سوسنگرد مسیر دوتا می شود. جاده ای که تو را در مسیر شهرهای هویزه و رفیع قرار می دهد و جاده دیگری که تو را به سمت بستان، دهلاویه، چزابه و فکه هدایت می کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید