بهترین زندگی
بهترین زندگی

شعر کودکانه شاد، مدادرنگی سلام مداد زردم بازم نقاشی

شعر کودکانه شاد، مدادرنگی
سلام مداد زردم بازم نقاشی کردم آهای مداد آبی بیداری یا که خوابی...
مدادرنگیسلام مداد زردمبازم نقاشی کردمآهای مداد آبیبیداری یا که خوابیآسمونو آبی کنروزشو آفتابی کنمی خوام چمن بکارممدادشو ندارم
چمن که آبی رنگ نیستزرد که باشه قشنگ نیستمداد آبی و زرد باید بهم کمک کردرنگ شما هر دوتامیشه یه سبز زیبارنگو رو هم بذاریداینجا چمن بکارید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید