هر روز!
هر روز!

پرس سرشانه هالتر : پرس سرشانه هالتر روی صندلی

پرس سرشانه هالتر : پرس سرشانه هالتر 
 روی صندلی

پرس سرشانه هالتر
: پرس سرشانه هالتر
روی صندلی نشسته ، دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید و هالتر را طوری بگیرید که کف دست ها به سمت جلو باشد. وزنه را به آرامی از قسمت جلو پایین آورده ، به صورتی که قسمت بالای سینه را لمس کند. هالتر را به طور عمودی به سمت بالا فشار دهید ، تا اینکه آرنج های شما قفل شود ( آرنج کاملاً باز شود ).
به گزارش : اصلی : عضله دلتوئید قدامی کمکی : عضله دلتوئید جانبی ، عضله سه سر بازو ، عضله ذوزنقه ای ، قسمت بالایی عضله سینه ای بزرگ نگاه آناتومیکی
گرفتن هالتر به اندازه عرض شانه دلتوئید قدامی را هدف قرار می دهد . گرفتن باز تر میله روی عضله سه سر بازو کمتر تاکید می کند ، اما هر چه فاصله دست ها بیشتر باشد ، خطر آسیب دیدگی شانه بیشتر می شود .
مکث کوتاه در پایان حرکت پیش از قفل شدن دست ها ، فشار را روی عضله دلتوئید تشدید می دارد .
انجام این تمرین به طوری که صاف نشسته اید روش مشکل تری است نسبت به حالت ایستاده ، این روش از تقلب کردن برای بالا بردن وزنه توسط نیرویی که از پاها تولید می شود جلوگیری می کند .
پرس سرشانه دستگاه : دستگاه ثبات و امنیت بیشتری فراهم می کند و نحوه گرفتن در آن متنوع است . حالت خنثی ( کف دست ها روبروی هم ) جلوی سرشانه را بهتر هدف قرار می دهد تا حالت معمولی ( کف دست ها به سمت جلوست .)
سرشانه هالتر از پشت : در این حالت شانه بیشتر به سمت خارجی چرخش دارد ، و  زمانی که وزنه از پشت گردن بالا می آید خطر آسیب دیدگی بیشتر است . توضیح : این تمرین روی قسمت جلویی سرشانه شما اثر گذار است . البته پشت بازو هم به خوبی درگیر است هر چه دست را بازتر بگیرید قسمت جانبی سرشانه درگیر می شود .
مشکل عمده در بدنسازهای حرفه ای این است که به گروه عضلات بزرگ شانه ( مثل عضله های سینه و دلتوئید ) توجه زیادی می کنند ، و از تمرین عضله های کوچکتر ، یعنی عضله های چرخاننده کتف و شنا رفتن در حالت خوابیده تحمل وزن بدن روی دست ها در حالت نشسته .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید