مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: انواع ابروهای ایرانی شهرفرنگ: گونه های مختلف ابروی

عکس: انواع ابروهای ایرانی 
 شهرفرنگ: گونه های مختلف ابروی

عکس: انواع ابروهای ایرانی
شهرفرنگ: گونه های مختلف ابروی ایرانی.ابرو پاچه بزی

ابروی پهن سیاه و پر مو، شبیه پای بز است.ابرو پیوسته

ابروی پیوسته که فاصله میان دو ابرو نیست.ابرو قجری

ابروی سیاه، پهن، کشیده، و از میان به هم پیوسته است.ابرو کمانی

ابروی که انحنای ان محسوس تر و بیشتر از حد معمول است.ابرو خورشید خانمی

ابرویی که شبیه ابروهایی است که نقاشان دوران قاجار بر اثر درک خود از زیبایی برای خورشید می کشیدند.ابرو قمر بنی هاشمی

یکی از مشخصات ائمه زیبایی بی حد آنان و داشتن ابروی کشیده منحنی شکل به هم پیوسته است.

از این رو نقاشان پرده های مجالس مذهبی از دوران قاجار برای چهره عباس ابن علی (ع) ، ملقب به ماه یا قمر بنی هاشم کشیده اند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید