هر روز!
هر روز!

چرا تلاش دنیایی آرامش نمیاره؟! به یقین کسب آرامش

چرا تلاش دنیایی آرامش نمیاره؟! 
 
 به یقین کسب آرامش

چرا تلاش دنیایی آرامش نمیاره؟!

به یقین کسب آرامش و احساس رضایتمندی مهم ترین نیاز انسان معاصر جهان است. دنیازدگی و تنوع طلبی های افراطی و تجمل خواهی های غافلانه که از جمله بحران های اخلاقی عصر کنونی به شمار می آید، میل به خودخواهی، تکاثر، افزون طلبی و سستی روابط انسانی را رقم زده و احساس تنهایی، اضطراب و افسردگی را بر زندگی آنها سایه افکنده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید